Mónica Diez Cunill
Administradora de finques Col·legiada Nº 4926
Col·legi d’Administradors de finques Barcelona-Lleida
Llicenciada en dret per la Univerisat Autònoma de Barcelona

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

El servei d’Administració de Comunitats de Propietaris de Costa Brava Administracions S.L s’estructura basant-se en:

 • El control econòmic i administratiu del pressupost de despeses i ingressos.
 • El control de la morositat.
 • La gestió del manteniment preventiu i corrector de la finca.

El servei d’Administració de Comunitats de Propietaris pot incloure:

 • Constitució de Comunitat, per a aquelles finques que ho requereixin.
 • Legalització del Llibre d’Actes de la Comunitat.
 • Inscripció de la finca a la Delegació d’Hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per aconseguir la concessió del seu NIF.
 • Elaboració del Pressupost anual de despeses.
 • Emissió i gestió de cobrament dels rebuts periòdics, corresponents tant al pressupost ordinari com extraordinari. La remissió del càrrec de rebuts domiciliats es gestiona via telemàtica.
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com altres de caràcter excepcional que la Comunitat encomani a Costa Brava Administracions S.L. i que seran autoritzades pel president de la Comunitat a fi de mantenir un correcte funcionament de tots i cadascun dels serveis de l’immoble.
 • Liquidació anual de despeses i ingressos, detallant totes les despeses, agrupats d’acord el pla general de comptabilitat vigent, i distribuïts en funció dels corresponents coeficients de repartiment, i detallant els ingressos pels diferents conceptes d’emissió, amb menció dels saldos, individualitzats , resultants, enviant còpia a tots els propietaris.
 • Confecció de les convocatòries a Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries; amb assistència a aquestes Juntes de personal especialitzat de Costa Brava Administracions S.L.
 • Redacció i enviament, a tots els propietaris, de les actes de les Juntes de la Comunitat i transcripció al Llibre d’Actes.
 • Confecció i pagament de nòmines i assegurances socials dels empleats de la comunitat, així com les declaracions de I.R.P.F.
 • Gestionem la tramitació de sinistres que poden esdevenir en la seva Comunitat, amb la companyia asseguradora corresponent, realitzant un seguiment continu, fins a la seva total resolució.
 • Gestió i seguiment avaries comunitàries.
 • Sol·licitud, seguiment i comparació de tot tipus de pressupostos, reparacions i manteniments.
 • Confecció d’estatuts i Reglament de Règim Interior.
 • Control de morositat

En general podem cobrir qualsevol altre servei relacionat amb el bon funcionament de la seva comunitat.

Contacti amb nosaltres i l’informarem

Nom (necessari)

Email (necessari)

Detalli una mica la seva consulta

He llegit i accepto la política de protecció de dades