Modificació del llibre V del Codi Civil

Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals

El passat dia 22 juny 2015 va entrar en vigor la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Com a principals novetats-modificacions que introdueix respecte la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, la normativa aplicable en matèria de Propietat Horitzontal a Catalunya, destaca les següents:

 

  • derechos realesEs fomenta el compliment de l’obligació de comunicar el canvi de titularitat de l’element privatiu amb l’establiment de la responsabilitat solidària del transmissor respecte dels deutes que es meriten fins a la notificació efectiva de la transmissió a la comunitat.
  • L’afecció real sobre elements privatius s’amplia. Els elements reals estaran afectats amb caràcter real i respondran al pagament dels imports que deuen els titulars, així com els anteriors titulars, per raó de les despeses comunes, ordinàries i extraordinàries, i pel fons de reserva, que corresponen a la part vençuda de l’any en curs i als quatre anys immediatament anteriors, comptats de l’1 de gener fins al 31 de desembre.
  • S’amplia la finalitat i aplicació del fons de reserva. Es podrà disposar per a imprevistos de caràcter urgent, o amb l’autorització de la junta de propietaris, per fer front a les obres extraordinàries de conservació, rehabilitació, reparació, instal·lació de nous serveis comuns i seguretat, així com per a les que siguin exigibles d’acord amb les normatives especials.
  • El fons de reserva passa de ser integratiu a acumulatiu. És a dir, en el pressupost de la comunitat, cada exercici, ha de figurar una quantitat no inferior al 5% de les despeses comunes.
  • Quan un professional extern, que ha de complir les condicions professionals legalment exigibles, assumeixi les funcions d’administració exercirà també, de forma obligatòria, la secretaria.
  • La junta de propietaris s’ha de reunir quan ho consideri convenient el president i quan els sol·liciti, com a mínim, una quarta part dels propietaris o els que representin una quarta part de les quotes de participació. Abans era necessari que ho sol·licités una quarta part dels propietaris i els que representessin una quarta part de les quotes de participació.
  • Se suprimeix l’obligació de fer una primera i una segona convocatòria.
  • Preveu la possibilitat que l’enviament d’una convocatòria a Junta General i l’acta dimanant pugui trametre per correu electrònic, sempre que aquesta possibilitat hagi estat comunicada pel propietari a la secretaria.
  • El vot de les persones que s’abstinguin es computen en el mateix sentit que el de la majoria aconseguida.
  • Els acords contraris a la Llei, els estatuts i els que puguin implicar abús de dret caduquen en el termini d’1 any. Els acords contraris als interessos de la comunitat o que són greument perjudicials per a un dels propietaris caduquen en el termini de 3 mesos. Els terminis es compten des de la notificació de l’acta o de l’annex de l’acta, segons escaigui.