NOVES OBLIGACIONS FISCALS PER A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.

El Reial Decret 828/2013, publicat al BOE el passat 26 d’octubre, determina que les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal hauran de presentar la declaració d’operacions amb terceres persones model 347. Aquesta obligació tributària s’estén a totes les comunitats de propietaris que no desenvolupin cap tipus d’activitat empresarial, però sí realitzen operacions amb tercers durant l’exercici que hagin superat els 3.005,06 euros. El model 347 corresponent a l’any 2014 ha de ser presentat durant el mes de febrer de 2015.

obligaciones-fiscalesLes operacions que s’han de declarar no s’han de referir en cap cas a la compra dels subministraments d’energia elèctrica o combustibles que es facin servir per al consum comunitari. Tampoc han de fer-ho pels subministraments d’aigua i les assegurances que tinguin com a finalitat l’assegurament de béns de zones i elements comuns. S’hauran de declarar operacions que superin els 3.005,06 euros i que corresponguin a, per exemple: manteniment i conservació, obres, despeses d’administració, etc.

Sí estaran, en canvi, obligades a presentar el model 347 al costat de les declaracions d’IVA pertinents i emplenar el model 184, les comunitats que desenvolupin activitats empresarials o professionals acords amb la normativa de l’IVA. Això és, que lloguin elements comunitaris com locals, façanes o cobertes, entre d’altres; (Per exemple: antena de telefònica a la teulada de l’edifici).

L’incompliment d’aquesta obligació podria derivar en sancions administratives per part d’Hisenda. Si la comunitat no presenta en termini el Model 347 podria ser sancionada amb una multa pecuniària fixa de fins a 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hagi hagut d’incloure en la declaració, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros. No obstant això, si el Model 347 es presentés fora de termini, però sense haver estat requerida prèviament per Hisenda, la sanció i els límits anteriors es reduirien a la meitat.

Però a més de les sancions, hi ha molts altres inconvenients per a les comunitats de propietaris que no presentin el 347. Per exemple, és ben sabut que quan una comunitat té previst sol·licitar ajuts o subvencions, estan obligades a presentar (juntament amb la sol·licitud de l’ajut ) el certificat o la declaració d’estar al corrent amb les obligacions tributàries. Per tant, aquelles comunitats que no presentin el model 347, no podrà tenir rebre ajudes ni subvencions.

És per això aconsellable que l’administració d’una comunitat sigui portada pels professionals col·legiats que puguin complir no només amb les normatives fiscals, sinó amb totes aquelles que li siguin d’aplicació a les comunitats de propietaris.